Waar kry ons geld vandaan?

Die sendingwerk in Swaziland word van 'n verskeidenheid bronne gefinansier. Die sinodes van Wes-, Suid- en Oos-Transvaal dra gesamentlik by tot hierdie werk en hierdie geld word hoofsaaklik aangewend om salarisse van werkers mee te betaal.

'n Aantal individue dra ook maandeliks of jaarliks by tot spesifieke projekte, onder andere ons bediening onder Vigs pasiënte en die bouprojek te Matsanjeni.

'n Gemeente in Pretoria dra reeds vir baie jare by ten opsigte van die opleiding van werkers. Hulle het onder andere 'n reuse bydrae gelewer om te help met die opleiding van elf lidmate in kinderbediening.

'n Aantal gemeentes het hulleself reeds verbind tot 'n spesifieke pos in Swaziland en verleen geweldige hulp, beide geestelik en fisies, byvoorbeeld deur hulp met die oprigting of herstel van kerkgeboue. Sommige van die plekke waar hulp op so 'n wyse verleen word, is Magomba, Phemba en Matsanjeni.

As die Here vir jou oortuig dat hierdie werk in Swaziland belangrik is, wil ons vir jou nooi om betrokke te raak by die werk of om ons te help sodat die werk meer effektief gedoen kan word.