Sake vir voorbidding

  • Vir geestelike groei onder ons lidmate
  • Vir die sinodesitting in Swaziland, DV 12-13 Oktober
  • Vir finansies sodat ons ons bediening onder Vigs pasiënte kan uitbrei
  • Dank die Here dat die eerste fase van die bouprojek by Matsanjeni byna voltooi is
  • Bid vir 'n kragtige bediening onder kinders, en
  • Dat die Here self mense sal roep om Vennote in Swaziland Sending te word